POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

Aquesta és la política de protecció de dades de Blaumut. Fa referència a les dades de persones físiques amb les quals es relaciona en l’exercici de les seves competències i funcions. El tractament s’efectua complint el Reglament General de Protecció de Dades (en endavant RGDP) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (en endavant LOPD-GDD) i la normativa que es derivi.

 

Responsable del tractament

El responsable del tractament de les dades personals és Blaumut que es pot contactar a blaumut@gmail.com.

 

Delegat de protecció de dades

 

Blaumut no  requereix  delegat/da de protecció de dades.

 

Tractament de les dades, finalitats i legitimació

 

A la web de Blaumut fem els següents tractaments de dades personals. Per cada tractament que fem, a continuació expliquem la seva finalitat i la base legal que ens permet fer-lo.

 

Tractament de dades personals

Gestió de consultes de la web: gestionar les dades de contacte per respondre les consultes rebudes via formulari o correu electrònic.

Gestió del butlletí: gestionar les dades en una llista per enviar informació periòdica.

Gestió de l’exercici de drets: gestionar l’exercici dels drets.

 

Base legal del tractament de les dades

Consentiment segons l’article 6.1.a del RGPD.

Consentiment segons l’article 6.1.a del RGPD.

Interès legítim per compliment d’una sol·licitud amb base legal.

No es tracten dades de categoria especial.

 

Conservació de les dades personals

 

Les dades personals es conservaran mentre duri la relació professional i durant el termini mínim previst per la normativa vigent (per exemple davant reclamacions, per temes fiscals i comptables o la prevenció de blanqueig de capitals).

 

Informació a l’interessat

 

En cas de ser necessari el consentiment de l’interessat per al tractament de dades, aquest serà recaptat de manera explícita, precisa i inequívoca, mitjançant una clara acció informativa, tenint dret l’interessat a retirar el seu consentiment en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament basada en el consentiment previ a la seva retirada.

En qualsevol cas, en el moment en què es demanen les dades, l’interessat/da serà informat de l’activitat de tractament per a la qual es recullen les seves dades, mitjançant una informació bàsica i resumida.

 

Destinataris o categories de destinataris de les dades.

 

Les dades recollides directament per Blaumut no està previst cedir-les a tercers.

Utilitza encarregats amb categoria de proveïdors de tecnologia i d’agència de management per a facilitar la contractació.

Per a la Gestió de la venda d’entrades, s’ofereix un enllaç a la web del teatre o organitzador que ha contractat l’espectacle.

 

Transferència de dades a un tercer país o a una organització internacional

 

Com a Responsable, no es realitzen transferències internacionals de dades, però alguns dels proveïdors de la infraestructura fan transferències internacionals de dades però amb seguretat equivalent segons el RGPD.

Google té servidors en tot el món. Els servidors que estan fora la Unió Europa utilitzen clàusules contractuals tipus previstes en el RGPD:  https://privacy.google.com/intl/es/businesses/compliance/

 

Drets

 

Els drets d’un usuari/ària de la web són els següents:

 

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si  Blaumut està tractant dades personals que l’incumbeix, o no.

 

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

 

En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 del RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per exercir o defensar reclamacions.

 

En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les seves dades personals en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica i a transmetre’ls a un altre responsable.

 

També dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.

 

Si la comunicació de dades és un requisit legal o contractual o un requisit necessari per subscriure un contracte, i si l’interessat està obligat a facilitar les dades i les conseqüències de no facilitar-les.

 

Com podeu exercir els drets?

 

Mitjançant un correu electrònic on es detalli la consulta, el nom i cognoms de l’interessat a blaumut@gmail.com.

 

Quines vies de reclamació hi ha?

 

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, AEPD, www.aepd.es, o l’Agència Catalana de Protecció de Dades,  https://apdcat.gencat.cat/